077-320 1850

Bel ons voor een afspraak

Facebook

Twitter

Search
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Connect Notarissen

Connect Notarissen te Venlo, hierna te noemen: het notariskantoor, verricht zijn werkzaamheden voor zijn cliënten op basis van de navolgende algemene voorwaarden welke ter griffie van de rechtbank te Roermond zijn gedeponeerd.

1.    De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die ten behoeve van en/of in dienst van het notariskantoor werkzaam zijn.

2    Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het notariskantoor, die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door het notariskantoor is aanvaard. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van het notariskantoor. Als een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijke persoon te zijn verleend.

3.    Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het notariskantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin, wordt ook een nalaten begrepen. De notarissen verbonden aan het notariskantoor zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. Indien, om welke reden dan ook, in geval van aansprakelijkheid geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de betreffende zaak.

4.    Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal het notariskantoor niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze persoon.

5.    De opdrachtgever vrijwaart het notariskantoor tegen alle aanspraken van derden, de door het
notariskantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze
samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval
van opzet of grove schuld aan de zijde van het notariskantoor.

6.    Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het dan geldende standaard honorarium, vermeerderd met eventuele verschotten (griffierecht, advertentie-, deurwaarders-, reiskosten en kosten van uittreksels en dergelijke) en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. Indien de verleende opdracht afwijkt van de gegevens waarop een terzake gemaakte prijsafspraak is gebaseerd is het notariskantoor te allen tijde bevoegd naar rato van de gemaakte prijsafspraak af te wijken dan wel aan de opdrachtgever meerwerk in rekening te brengen. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. Het notariskantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Een vordering op de notaris mag niet worden gecedeerd of verpand.

7.    Aan het notariskantoor in het kader van verstrekte opdrachten kenbaar gemaakte termijnen gelden als streeftermijnen en richtlijnen, niet als fatale termijnen.

8.    De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan het notariskantoor verstrekte informatie.

9.    Het notariskantoor kan te allen tijde één of meer voorwaarden verbinden aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht.

10.    Het notariskantoor behoudt zich het onvoorwaardelijk recht voor het uitvoeren van de opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor termen aanwezig zijn.

11.    Betaling van declaraties van het notariskantoor dient zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien het notariskantoor door niet tijdige betaling wordt genoodzaakt om herinneringsbrieven te sturen, zal voor iedere herinneringsbrief een bedrag van € 25,00 (exclusief BTW) in rekening worden gebracht. Indien het notariskantoor moet overgaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten belope van tenminste 15% van die vordering, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt.

12.    Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. Het notariskantoor is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door het notariskantoor aan de opdracht bestede tijd, tegen de gebruikelijke uurtarieven.

13.    Cliënten dienen klachten of grieven betreffende de uitvoering van aan het notariskantoor opgedragen werkzaamheden rechtstreeks aan de directie van het notariskantoor kenbaar te maken, hetzij schriftelijk -onder overlegging van relevante bescheiden, hetzij in een persoonlijk onderhoud. Cliënten zijn aansprakelijk voor de gevolgen van rauwelijks handelen terzake.

14.    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens het notariskantoor in verband met door het notariskantoor verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15.    Op de rechtsverhouding tussen het notariskantoor en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het notariskantoor en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond.

16.    Op de dienstverlening door de maatschap is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is het notariskantoor onder meer verplicht:
–    voorafgaand aan de dienstverlening de opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren;
–     onder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt ongebruikelijke transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

17.    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.